Jak dbać o grzejniki stalowe

Jak dbać o grzejniki stalowe
Opublikowano przez Admin

Od tego jak dbamy o grzejniki stalowe zależy ich funkcjonowanie. Już na etapie montażu powinniśmy zwrócić uwagę na odpowiednie parametry. Nie dopuszczać do zapowietrzanie się grzejników i w porę reagować, rozwiązując ten problem. Musimy wiedzieć jak czyścić grzejniki stalowe. Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego poradnika.


Etap montażu grzejników stalowych

  • Grze­jniki stalowe powinny być zamon­towane w odległości min­i­mum 10 cm od podłogi i 10 cm od para­petu. Jest to bardzo ważne, by zapewnić praw­idłowy obieg powi­etrza w grzejnikach.
  • Należy zwró­cić uwagę na poprawne zamo­cow­anie rurki powrotu i rurki zasi­la­nia. Moc grze­jników stalowych może się zmniejszyć na skutek odwrot­nego zamontowania.
  • Cichą pracę grze­jników zapew­nia praw­idłowe umieszcze­nie plas­tikowych nakładek na uch­wytach mocujących.

Zapowi­etrze­nie grze­jników stalowych może zakłó­cić ich praw­idłowe funkcjonowanie

  • Możemy zdi­ag­no­zować zapowi­etrze­nie grze­jnika stalowego na pod­stawie spada­jącej wyda­jności cieplnej, czy wydoby­wa­ją­cych się dźwięków. Kiedy zauważymy, że część powierzchni jest ciepła, a część zimna, mamy pewność, że grze­jniki zostały zapowi­etr­zone. Rozwiązaniem tego prob­lemu jest odpowi­etrznik, który umieszc­zony jest w górnej części insta­lacji grze­jnej. Wymaga ręcznego dostrojenia. Sprawdź jak odpowietrzyć grzejnik.

Grze­jnik stalowy wymaga także pielęgnacji

Zabra­nia się korzys­ta­nia z ostrych sub­stancji czyszczą­cych, ponieważ mogą uszkodzić powierzch­nię płyt grze­jnych. Wystar­czy użyć do tego celu miękkiej i wilgo­tnej szmatki. Jeśli wykonu­jemy w łazience jakiekol­wiek prace remon­towe, pamię­ta­jmy, aby zabez­pieczyć insta­lację grze­jną spec­jalną folią ochronną. W prze­ci­wnym razie czeka nas mozolne usuwanie zabrudzeń, a to może prowadzić do zarysowa­nia i zdar­cia zabez­piecza­jącej warstwy antykorozyjnej.

Zadaj pytanie on-line | eZelazny.pl Napisz do nas... Wyślij