Jak dobrać grzejniki stalowe

Jak dobrać grzejniki stalowe
Opublikowano przez Admin

Grzejniki stalowe dobieramy nie tylko do aranżacji wnętrza, liczą się parametry techniczne i dopasowanie do instalacji. Dowiedz się jak dobrać grzejniki stalowe do rodzaju instalacji. Temat rozwijamy na przykładzie grzejników Perfect.

Grzejniki stalowe a rodzaj instalacji

Jed­nym z czyn­ników warunk­u­ją­cym wybór grze­jników jest rodzaj insta­lacji, w zależności od tego czy jest:

  • pom­powa (wyma­ga­jąca zasi­la­nia energią elek­tryczną)
  • czy graw­ita­cyjna (zale­cana gdy często zdarzają się prz­erwy w dostawie prądu)

decy­du­jemy się na wybór określonego typu.
Istotne jest także to jak jest prowad­zona (na tynku, w bruz­dach ścien­nych, w podłodze itd.). Koniecznie omów z insta­la­torem typ grze­jników stalowych i sposób ich podłączenia, zanim jeszcze rozprowadzi insta­lację. Kiedy już wiesz jaki wybierzesz typ grze­jników, w jakich rozmi­arach i o jakim sposo­bie zasi­la­nia, to wiesz już wszystko.

Przewody do grzejników stalowych

Grze­jniki stalowe Per­fekt powinny być podłąc­zone dwoma przewodami:

  • ZASILAJĄCYM – doprowadza­ją­cym gorącą wodę do grzejnika
  • POWROTNYM – odprowadza­ją­cym wodę schłod­zoną do instalacji

Śred­nicę prze­wodów nie dobieraj sam, powierz to zadanie pro­jek­tan­towi lub insta­la­torowi. Zależeć będzie ona od:

  • rodzaju insta­lacji,
  • rodzaju, pojem­ności i mocy grze­jników stalowych (im więk­sza pojem­ność, moc, tym więk­sza średnica),
  • dłu­gości podejścia.

Typy grzejników stalowych Perfekt

GRZEJNIKI STALOWE TYPU C – sto­suje się je zarówno w insta­lac­jach graw­ita­cyjnych, jak i pom­powych, prowad­zonych na tynku, za list­wami, w podłodze lub bruz­dach ścien­nych. Zasi­lane są z boku, tam też podłąc­zone do grze­jników są prze­wody (gałązka zasi­la­jąca powinna zna­j­dować się u góry, powrotna u dołu).

GRZEJNIKI STALOWE TYPU V– to najlep­sze rozwiązanie w insta­lac­jach pom­powych. Zasi­lane są od dołu. Przewód zasi­la­jący powinien być podłąc­zony dalej od brzegu grze­jnika a powrotny bliżej. Pomyłka mon­tera pole­ga­jąca na zami­anie prze­wodów może kosz­tować cię utratę ponad 50 % mocy. Pon­adto zag­waran­tu­jesz sobie głośną pracę zaworu ter­mostaty­cznego. Pode­jś­cie pod grze­jnik stalowy można wykonać od strony podłogi (wymaga mon­tażu spec­jal­nego zaworu przyłączeniowego pod­wójnie prostego), ale wygod­niejszym rozwiązaniem jest wyko­nanie od strony ściany za grzejnikiem.

Zadaj pytanie on-line | eZelazny.pl Napisz do nas... Wyślij