Jak zamontować grzejnik stalowy

Jak zamontować grzejnik stalowy
Opublikowano przez Admin

Od prawidłowego montażu grzejników stalowych zależy ich funkcjonalność. Dowiedz się gdzie zamontować grzejnik stalowy, odpowiednie miejsce umożliwia równomierne rozchodzenie się ciepła i jak go podłączyć do instalacji centralnego ogrzewania.

Gdzie umieścić grzejnik stalowy

Aby grze­jniki stalowe opty­mal­nie ogrze­wały pomieszcze­nie należy je zamon­tować w odpowied­nim miejscu

  • tak, aby ciepło równomiernie roz­chodz­iło się po całym pokoju. Najlep­szą lokaliza­cją grze­jnika jest tzw. prze­groda zewnętrzna, czyli ściana z oknem i para­petem. Takie rozmieszcze­nie pozwala na najbardziej korzystne krąże­nie powi­etrza, bo ciepło kierowane jest w głąb pomieszczenia przez tzw. kierown­icę powi­etrza, czyli para­pet. Po czym unosi się do góry, równole­gle do okna i tworzy kur­tynę powi­etrza, która chroni przed stratą ciepła.
  • Nie bez znaczenia jest też odległość grze­jnika stalowego od para­petu. Kiedy para­pet całkowicie zasła­nia od góry grze­jnik, muszą być zachowane min­i­malne odległości między spo­dem para­petu a górną krawędzią grze­jnika w zależności od jego rodzaju. Są one podane przez pro­du­centa, np. stalowy grze­jnik pły­towy powinien być umieszc­zony co najm­niej 10 cm od spodu parapetu.

Podłącze­nie grze­jnika do insta­lacji cen­tral­nego ogrzewania

Mon­tu­jąc grzejniki stalowe należy pamię­tać, że wszelkie prace pow­iązane z insta­lacją cen­tral­nego ogrze­wa­nia przeprowadza się poza sezonem grzew­czym. Można wtedy spuś­cić wodę i spoko­jnie przeprowadzić odpowied­nie prace. Sposób podłączenia grze­jnika stalowego do insta­lacji zależy od typu insta­lacji (pom­powa, graw­ita­cyjna), tego jak insta­lacja jest prowad­zona (na tynku, w bruz­dach ścien­nych, w podłodze, w ozdob­nych list­wach) oraz od układu połączeń (z boku, od dołu).

Każde przyłącze­nie grze­jnika stalowego do insta­lacji powinno zaw­ierać:

  • zawór grze­jnikowy mon­towany na zasi­la­niu (doprowadza ciepłą wodę),
  • zawór odci­na­jący zamon­towany na powro­cie (odprowadza zimną),
  • odpowi­etrznik ręczny lub automatyczny.
  • Podłączanie grze­jnika od dołu – tak podłącza się grze­jniki do rur insta­la­cyjnych w podłodze lub w ścianie tuż nad podłogą. Do tego typu połączenia wyko­rzys­tuje się tzw. kon­solę połączeniową. Kiedy mamy do czynienia z insta­lacją z rur PEX (nie można ich wygi­nać w małym promie­niu) ich koń­cowy odcinek zastępuje się rurkami miedzianymi z wlu­towanymi kolankami albo zakłada się kolanko (gdy rury prowad­zone są w ścianie). Następ­nie należy zamo­cować uch­wyty i zaw­iesić na nich grze­jnik z zamon­towaną kon­solą. Teraz należy wstęp­nie połączyć rury zasi­la­jące i je zamo­cować. Kole­jną czyn­noś­cią jest zdję­cie grze­jnika stalowego i zatynkowanie bruzd w ścianie. Po tym wieszamy grze­jnik stalowy na stałe, łączymy go z insta­lacją i sprawdzamy szczel­ność połączenia.
  • Podłącze­nie grze­jnika z boku – takie połącze­nie wykonuje się gdy rury prowad­zone są tzw. gałązkami odchodzą­cymi od pionu bieg­nącego w ścianie. Do mon­tażu potrzebny jest kątowy zawór grze­jnikowy oraz kątowy zawór odci­na­jący. Rury układa się w bruździe wykutej w murze, a kole­jne czyn­ności są takie same jak w łącze­niu od dołu. Z tą różnicą, że bruzdę w ścianie zatynku­jemy dopiero po sprawdze­niu szczel­ności połączenia, czyli na samym końcu montażu.
Zadaj pytanie on-line | eZelazny.pl Napisz do nas... Wyślij