Jakie grzejniki stalowe wybrać do łazienki

Jakie grzejniki stalowe wybrać do łazienki
Opublikowano przez Admin

Nowoczesne grzejniki stalowe do łazienki poza swoją główną rolą – emitowanie ciepła, spełniają także inne funkcje. Są ozdobą, która efektownie dopełnia wnętrze. Są wielofunkcyjne, nie tylko ogrzewają łazienkę, ale i służą do wysuszenia mokrych ręczników. Są grzejniki do łazienki elektryczne, wodne, wodno-elektryczne. Sprawdź czym się charakteryzują i jak zamontować grzejniki stalowe.

Rodzaje grzejników stalowych do łazienki

Najpop­u­larniejszy grze­jnik stalowy przez­nac­zony do łazienki zwykle zbu­dowany jest z dwóch pio­nowych kolek­torów połąc­zonych poziomymi rurkami. Liczba rurek, ich rozmieszcze­nie i wielkość uza­leżniona jest od konkret­nego mod­elu i potrzeb kupu­jącego. Jed­nak pro­du­cenci pro­ponują również grze­jniki, w których rurki poziome mogą być wygi­nane w różne ksz­tałty, tworząc tym samym bardziej uroz­maicone wzory. Rurowe grze­jniki stalowe mogą być podłąc­zone do insta­lacji cen­tral­nego ogrze­wa­nia albo dzi­ałać samodziel­nie. Rozróż­ni­amy kilka typów grze­jników stalowych do łazienki:

  • grze­jniki elek­tryczne – podłącza się je do prądu, służą do dogrza­nia łazienki i suszenia ręczników; są dobrym rozwiązaniem jako dodatkowe źródło ciepła np. w łazience z ogrze­waniem podłogowym,
  • grze­jniki wodne – podłąc­zone do cen­tral­nego ogrze­wa­nia mają więk­szą moc grzew­czą, z powodze­niem mogą zastępować trady­cyjne kalo­ryfery, ale nie dzi­ałają poza sezonem grzewczym,
  • grze­jniki wodno-elektryczne – podłąc­zone są do insta­lacji c.o., ale posi­adają także dodatkową grza­łkę, dlat­ego mogą być uży­wane z powodze­niem przez cały rok.
Zadaj pytanie on-line | eZelazny.pl Napisz do nas... Wyślij